บริษัท ไทยเพลเล็ทไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด

ลูกค้า

บริษัท ไทยเพลเล็ทไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
(THAI PELLET BIO ENERGY CO.,LTD)
120/1 หมู่ที่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
โทร: 02 935 6850

โครงการ

งานหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสุงขนาด 800kva 22kv. 3Ph.

มูลค่างานทั้งสิ้น

299,867.50 บาทถ้วน