บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

ลูกค้า

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (RIVER ENGINEERING CO.,LTD)
555 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร: 02 9327 788

โครงการ

เป็นงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 800 KVA 24 KV ระบบไฟแรงต่ำพิเศษ 400 – 460 V พร้อมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 5 ชุด สถานที่ติดตั้งสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร วัดบางนางเกรง ชลหาญพิจิตร งบเร่งด่วน ระยะเวลา 7 วัน เริ่มวันที่ 31 ตุลาคม 2554 สิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

มูลค่างานทั้งสิ้น

2,464,467 บาทถ้วน