บริษัท ซี เอส เค พลาสติก จำกัด

ลูกค้า

บริษัท ซี เอส เค พลาสติก
(C.S.K. PLASTIC CO.,LTD)
15 หมู่ที่ 5 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ประเทศไทย
โทร: 03 811 9460

โครงการ

มูลค่างานทั้งสิ้น

449,400 บาทถ้วน